Mala Trafikskola Hässleholm

22 februari 2020

Om undervisningsplanen:

Undervisningsplanen beskriver en hel körkortsutbildning för någon som inte har övningskört

tidigare. Har du övningskört privat eller på en annan trafikskola så kan vi göra ett nivåtest för att se hur mycket du har lärt dig, hur mycket du kommer ihåg och vilka färdigheter måste rättfärdigas. Då kan vi börja med den mest passande utbildningsnivån för dig.

Körövningarna i undervisningsplanen är numrerade från moment 1 till 16. Dessa övningar följer principen att lära sig från grunderna till de mest avancerade övningsmomenten. På så sätt kan du få en så effektiv utbildning som möjligt. Ifall du övningskör med en privat handledare så får han/hon följa med på några lektioner. Det är bäst om du tar några lektioner på trafikskolan först så att du och din handledare vet hur man kan mängdträna.

Här nedan presenterar vi undervisningsplanen som styr din utbildning i vår trafikskola, som i sin tur styrs av kursplanen från Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B,

Du kommer under din utbildning hos oss att genomgå totalt 16 övningsmoment i bilen (praktisk) och 7 teoretiska kursmoment.

Vi följer föreskrifter om kursplan, behörighet B; som Transportstyrelsen har fastställt enligt TSFS 2011:20 . Varje lektion påbörjas med en genomgång av ett moment som vi avser att öva.

När lektionen är genomförd avslutar vi med att eleven får värdera hur körningen gått.

Även läraren summerar resultatet.

Eleven får sedan läxa i körhäftet inför nästa lektion.

Vi har valt att hålla våra körlektioner på 40 minuter.

Som nybörjare är det en lagom tid att orka hålla koncentrationen så att man så smidigt som möjligt tränar in nya moment.

Som nybliven elev hos oss behöver du inte ha tidigare kör- eller teorikunskaper. Det enda kravet vi ställer är att du har med dig ett körkortstillstånd så vi kan ta en kopia av det och att du legitimerar dig vid inskrivningen. Förutsättningen för att få övningsköra är att du har ett giltigt körkortstillstånd.

Först och främst är det viktigt att lära sig hantera bilen, både framåt, bakåt samt i lutning. Bilen skall vara ett hjälpmedel och inte ett problem i trafiken. Man skall också lära sig att köra miljömedvetet så att utsläppen inte belastar miljön i onödan.

Sedan lär man sig regler, placeringar och att samarbeta med övrig trafik.

Utbildningsplanen innehåller 16 övningsmoment, efter vilka vi kontrollerar varje elevs kunskap och förutsättningar. När eleven kan manövrera bilen i trafik, skall denne öva halkkörning på någon av Halkbanorna i Skåne,

När utbildningen börjar gå mot sitt slut blir det en testuppkörning med läraren.

Då ser vi och eleven lätt i vilka moment denne ev. brister, så att man kan träna in dem ordentligt till en självständig nivå.

Detta test ger oss även en inblick i hur nervositet tacklas av respektive individ.

Uppkörning på Trafikverket Körprov B

Björklundavägen 9 Hässleholm

Personal på plats endast i samband med prov. Ingen fotografering för körkortsförnyelse. Förarprovskontor som erbjuder fotografering i Skåne län är Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Är det sista man genomför på sin utbildning och den görs med våra övningsbilar . Dessförinnan har man gjort en godkänd teoriskrivning hos Trafikverket.

Du kan välja hur du vill boka dina prov, till exempel bara boka kunskapsprovet eller både kunskapsprovet och körprovet. 


Du ska alltid göra kunskapsprovet först. 


När du gjort ett godkänt kunskapsprov för behörighet B är det giltigt i 4 månader. Kunskapsprovets giltighetstid för övriga behörigheter förändras inte.

Det är innebörden av de nya reglerna som träder i kraft den 1 mars 2020.

I slutet av januari beslutade Transportstyrelsen om nya föreskrifter för kunskapsprov för personbil

behörighet B. Därmed blev det klart att Trafikverket Förarprov genomför ett flertal ändringar från

den 1 mars.

Förändringen innebär att kunskapsprovet måste vara godkänt innan körprovet genomförs.

– Vi vill att våra kunder ska vara väl utbildade och förberedda inför både kunskapsprovet och

körprovet. Om du har förstått de teoretiska delarna och fått ett godkänt kunskapsprov ökar

möjligheterna att du också lyckas med det praktiska provet, säger Kristina Hagberg, chef

Trafikverket Förarprov.

• Du får inte göra körprovet om du inte har ett godkänt 
 kunskapsprov eller om giltighetstiden gått ut. 


• Om ditt kunskapsprov inte är godkänt då du ska göra ditt körprov, måste du avboka eller omboka körprovet. Det behöver du göra senast 24 timmar innan provet, annars måste du betala avgiften för körprovet. 


På Transportstyrelsens webb finns en allmän beskrivning av föreskriftsarbetet.

• Mer information huttar du också på Trafikverkets hemsida.


• ÖVNING NR 1: 


Körställning a) Stol/bälte b) Reglage 


Syfte

Att få en avspänd förare som kan kontrollera sitt fordon. 


Mål

Eleven skall kunna inta en riktig körställning och kunna hitta de olika manöver-, kontroll- och hjälporganen som finns i fordonet.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan ställa in samtliga backspeglar så att rätt synfält erhålls utan att ändra körställning. Eleven skall kunna täcka in de döda vinklarna med huvudvridning. Eleven skall ha rätt avstånd till ratten och pedalerna så att bilen kan manövreras säkert. Eleven skall också hitta de vanligaste reglagen i bilen såsom blinkers och vindrutetorkare.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna hitta en riktig körställning

‒ att kunna hitta och använda de olika manöver-, kontroll- och hjälporganen.

Genomförande

Läraren visar var de olika reglagen är placerade och ställer in säte och speglar som en demonstration. Sedan byter eleven plats med läraren och gör inställningar efter sin person. PVL moment 1.

Hänvisning

Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 4 och 5. PVL moment 1.

Material

PVL moment 1, och första körhäftet sid. 8, kkb s. 113-119, Lk 31-32

Plats

Övningsbilen på parkering

ÖVNING NR 2

Inledande manövrering a) Start/stannande b) Krypkörning/styrning

Syfte

Eleven skall lära sig att framföra bilen mjukt och behagligt.

Mål

Eleven skall kunna starta, köra igång och stanna bilen mjukt utan motorstopp och dessutom kunna styra och krypköra så att rattning och pedalarbete sker oberoende av varandra.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan starta motorn och utföra en igångsättning utan ryck efter att trafiken bakåt har kontrollerats. Eleven skall kunna stanna mjukt med hjälp av broms och koppling och avsluta stannande så att bilen hindras att komma igång av sig själv. Eleven skall med konstant grundgas reglera hastigheten med koppling och kunna utföra mjuk och följsam styrning på rattens övre hälft.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Redogöra för sin förmåga

‒ att kunna starta motorn, köra igång och stanna bilen mjukt utan motorstopp

‒ att kunna styra och krypköra så att styrning och pedalarbete sker oberoende av varandra

Genomförande

Läraren demonstrerar momentet i början. Sedan får eleven träna med instruktion för att slutligen bli självständig. Målet är att eleven kan använda pedaler och ratt oberoende av varandra och har kontroll på bilen i låg fart samt med rätt ratteknik.

PVL moment 2.

Hänvisning

Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1, 3, 9. punkt 3

Material

PVL moment 2, första körhäftet sid. 9-13

Plats

Stor parkeringsplats eller bred gata där eleven får lite eller ingen trafik, t ex. Citygross parkering, Ica Kvantum

ÖVNING NR 3

Växling och mjuk bromsning a) Uppväxling b) Bromsning

c) Nedväxling

Syfte

Att växling och hastighet stämmer så att en säker, behaglig och miljöanpassad färd uppnås.

Mål

Eleven skall kunna växlarnas läge och kunna växla med blicken kvar på körbanan, samt mjukt hantera pedaler och växelspak vid inbromsning, upp- och nerväxling. Eleven skall välja växel i förhållande till hastighet så att färden blir säker och ekonomisk. Eleven skall våga accelerera till rätt fart och åka på höga växlar så att bränsleförbrukningen minskar.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan starta på ettan och växla redan efter två till tre billängder. Kunna accelerera till rätt hastighet snabbt och avsluta på så hög växel som är lämpligt. Eleven skall sedan lära sig hoppa över de växlar som ej behövs. Eleven skall kunna bromsa mjukt och stanna vid mål utan att trycka ner kopplingen för tidigt och förstå att man kan stanna på alla växlar. Eleven skall ha god uppmärksamhet bakåt vid inbromsningen. Eleven skall också kunna bromsa ner farten och växla ner till lämplig växel som gör att bilen orkar köra vidare på ett säkert sätt ut i korsningen. Eleven skall utföra nerväxlingen med bibehållen bromsberedskap fram mot korsning och våga släppa kopplingen för att ta hjälp av motorbromsen.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det gäller: ‒ att kunna de olika växlarnas läge samt när upp- och

nedväxling bör ske

‒ att mjukt hantera bromspedal, växelspak, kopplingspedal och gaspedal vid upp- och nedväxling utan att blicken lämnar vägbanan

‒ att kunna accelerera snabbt till normal körhastighet och växla till högsta möjliga växel ‒ att kunna utnyttja rörelseenergin i fordonet så att bränsleförbrukningen minskar

Genomförande

För att nå målet demonstrerar läraren vid behov. Läraren instruerar eleven och slutligen skall eleven genomföra momenten självständigt. Självvärdering (Målet är uppnått när eleven hanterar bilen tillfredsställande och kan bedöma sin förmåga att manövrera bilen.

PVL moment 3.

Hänvisning

Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 3,14. Punkt 3 och 5. Undervisningsplan teori lektion 1 och 2.

Material

PVL och första körhäftet Sid. 14-18, kkb 218-219

Plats

Långa breda gator eller vägar med lite eller ingen trafik, kvartersområde med bra sikt. Omkring trafikskolan, lugna gator som t ex. industrigatan, kaptensgatan eller området väster i Hässleholm

ÖVNING NR 4

Manövrering i lutning

A. Start med parkeringsbroms i motlut B. Start utan parkeringsbroms i motlut C. Uppfinning D. Start i medlut

Syfte

Eleven skall veta vilka metoder som används vid start i lutning för att undvika olyckor eller tillbud.

Mål

Eleven skall kunna starta bilen i motlut, med och utan parkeringsbroms, och skall kunna hålla bilen stilla och kontrollera trafiken efter att bromsen släppts. Eleven skall vid korta stopp kunna göra en uppfångning. Vid start i medlut ska eleven kunna sätta igång bilen såväl framåt som bakåt.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven självständigt i svag motlut kan släppa bromsen och hålla bilen stilla med hjälp av koppling och gas medan trafiken kontrolleras och sedan kan sätta igång bilen mjukt. I kraftigare backe skall eleven kunna ställa ifrån sig bilen med hjälp av parkeringsbroms och växla så att den inte kan komma igång av sig själv. Därefter skall eleven kunna starta bilen och med hjälp av grund gas och koppling söka det drag läge där bilen kan hållas stilla medan parkeringsbromsen släpps och man kontrollerar trafiken. Eleven skall kunna ge starttecken och mjukt rulla igång bilen. Eleven skall kunna göra en uppfångning och hålla bilen stilla en kort stund utan hjälp av någon

broms medan hon kontrollerar trafiken i en korsning i uppförslutning. Eleven skall också självständigt kunna avgöra vilken av metoderna som

passar till olika lutningar. I nedförsbacke skall eleven kunna välja vilken växel som passar med hänsyn till lutning och kontrollera trafiken medan man håller bilen stilla på fotbromsen, ge starttecken och sedan rulla igång genom att släppa bromsen först och när rätt hastighet uppnåtts släppa upp kopplingen. Eleven skall också kunna utföra start i medlut ned hjälp av parkeringsbromsen och med backväxeln och grundgas kunna hålla bilen stilla först och sedan lugnt backa uppför. Eleven ska kunna starta och köra ut bakom ett fordon såväl i en nedför- som uppförslutning.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• • Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna starta i med- och motlut, såväl med som utan parkeringsbroms, medan övrig trafik

uppmärksammas.

‒ att vid korta stopp i motlut också kunna göra uppfångning.

‒ att vid start i medlut kunna sätta igång bilen såväl framåt som bakåt,

‒ att kunna utnyttja motorbromsning och rörelseenergi så att bränsle inte slösas i onödan.

Genomförande

Läraren demonstrerar övningen vid behov. Eleven får försöka med instruktion från läraren tills övningarna klaras självständigt. Målet är nått när eleven förstår vilken start som ska användas och självständigt klarar av att utföra momentet.

PVL moment 4.

Hänvisning

Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1-3, 12 Undervisningsplan teori lektion 1 och 2.

Material

PVL moment 4.första Körhäftet sid. 19-22

Plats

Lugna områden med varierande mot- och medlut, villaområden i Kristianstadsvägen, Östergatan och kring Ica Maxi...

ÖVNING NR 5

Manövrering, backning och vändning A. Backning

B. Precisionskörning

C. Saxvändning och parallellförflyttning D. Vändningar i korsning

E. Parkering på gata

F. Parkering på parkeringsplats

Syfte

Eleven skall få en känsla för bilens vändradie, längd och bredd, så att man inte blir till hinder i trafiken eller att andra fordon skadas.

Mål

Eleven skall kunna inta sådan körställning så att bästa möjliga sikt bakåt erhålls. Eleven skall kunna bedöma fordonets begränsning i sid- och längdled, hjulens väg och kring vilken punkt bilen vrider sig, samt backa rakt efter sväng samt kunna

styra bilen i trånga utrymmen och kunna parkera bilen efter olika förutsättningar.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven vet vilken sikt bilen har framåt respektive bakåt och eleven sitter rätt efter siktförhållandena vid backning genom att vända sig och inte backa med speglarna. Eleven skall i krypfart kunna backa rakt med åtföljande sväng i 90 grader och sedan kunna köra rakt igen. Eleven skall kunna flytta bilen i sidled från en parkeringsruta till en annan och även kunna justera bilen åt sidorna så att man står så rakt som möjligt i sin parkeringsruta. Eleven skall kunna utföra en saxvändning på en normalbred väg och klara av att rätta på hjulen innan backningen utförs så att

man förhindrar onödigt slitage på däcken. Eleven skall också göra vändningar på trevägs- och fyrvägskorsningar och vara noga med att hålla lågt tempo så att man hinner kontrollera alla risker och väja för all trafik. Backningen skall avslutas 10-20 meter in på den nya vägen och max 30 cm från kanten. Kommer eleven för nära eller för långt ifrån skall hon kunna justera så att hon avsluta snyggt. Eleven skall veta att det är startplikt med teckengivning när man skall köra framåt igen. Eleven skall kunna göra en U-sväng och veta var och när en sådan är lämpligt att genomföra. Eleven skall veta vilken sida som är lättast att välja bredvid en ensam bil och kunna avsluta så mycket som möjligt i mitten av rutan men så att alla kan komma i och ur bilarna. Eleven skall även kunna köra och backa in mellan två bilar, samt utföra justering i sidled så att parkeringen avslutas snyggt. Eleven skall kunna parkera på gata så att hon både kan köra in och backa in beroende på avstånd i luckan och förstå bilens svängradie så att man inte skadar sitt eller andras fordon.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna inta lämplig körställning för backning och utföra rak backning och backning i sväng

med åtföljande rak backning,

‒ att kunna bedöma fordonets begränsning i sid- och längdled, hjulens väg och bilens vridningspunkt så att hon kan manövrera bilen vid backning, vändning och parkering.

Genomförande

Vi går igenom och demonstrerar vilken sikt föraren har i bilen. Sedan får eleven lära sig svängradien genom att backa mot olika mål. Läraren kan vid behov demonstrera vändningar och eleven får därefter utföra de olika vändningarna med hjälp av instruktioner och slutligen självständigt. Det samma gäller parkeringar både på parkeringsplats, där man börjar bredvid ensamma bilar och sedan emellan bilar, samt på gata.

PVL moment 5.

Hänvisning

Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 3, 12 punkt 3 och 5. 3 kap. 2§ punkt 3 och 5. Undervisningsplan teori lektion 1, 4.

Material

PVL moment 5. Första Körhäftet sid. 23-25, Lks. 33-35

Plats

Mindre trafikområden med olika typer av vägkorsningar och parkeringsplatser på Norra Station, centrum, villaområden

Solbrinken, Vintergatan, Stattenavägen, Ica maxi och city gross och Hantverkargatan ÖVNING NR 6

Vård och kontroll

A. Säkerhetskontroll B. Reglage

Syfte

Att få eleven fordonsekonomiskt medveten samt att fordonet inte skall orsaka en trafikolycka.

Mål

Eleven ska bli klar över bilens beskaffenhet och utrustning samt kunna upptäcka och åtgärda fel och förslitningar som skulle kunna leda till trafikolycka.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan utföra en kontroll på bilens belysning både framtill och baktill, samt veta vilka lampor som är vilka. Eleven skall också veta vilka krav som ställs på däcken och inom vilka datum man får använda sommar- respektive vinterdäck, samt kunna kontrollera att däcken har rätt mönsterdjup för respektive årstid och i övrigt är oskadda med rätt lufttryck. Eleven skall kunna utföra en inre kontroll som innefattar bromsar, vindrutetorkare, fläktanordningar samt kontrollampor. Eleven skall också kunna öppna bilens motorhuv och kunna kontrollera de olika påfyllningsställena för respektive vätskor. Säkerhetskontrollen ska vara rutinerad och intensiv och det ska ta ca 4 minuter.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att efter utbildningen kunna vara klar över bilens beskaffenhet och utrustning,

‒ att vanemässigt kunna utföra en säkerhetskontroll och då kunna upptäcka och åtgärda eventuella fel och förslitningar som annars skulle kunna äventyra trafiksäkerheten eller miljön.

‒ att kunna placera och förankra last på ett trafiksäkert sätt.

Genomförande

När eleven gör en säkerhetskontroll

får hon lära sig den dels genom instruktion och genom att läsa en manual samt utföra den självständigt.

PVL moment 6.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 2. Undervisningsplan teori garagelektion.

Material

Säkerhetskontroll på checklista och första Körhäftet sid. 26-29, körkortsboken sid. 113-147. Lk s.17,71-102

Plats

Övningsbilen, Bensinstation, verkstad eller garage. Säkerhetskontroll kan utföras där lektionen börjar. Skolans parkeringsplats.

ÖVNING NR 7

Samordning -bromsning A. Motorik ‒ samordning

B. Avsökning ‒ riskbedömning C. Acceleration D. Hård bromsning

Syfte

Elev och lärare skall kontrollera att de andra momentens ställda mål uppnåtts Och att samordningen fungerar.

Mål

Eleven skall kunna manövrera bilen och samordna uppsikt och tecken utan att bilen kommer ur kurs samt kunna använda olika reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten förloras. Eleven skall få förståelse för vad broms-beredskap betyder för stoppsträckan.

Eleven skall också snabbt komma upp i lämpliga hastigheter och kunna köra miljömedvetet genom att lära sig hoppa mellan växlar. Dessutom ska eleven kunna göra en hård inbromsning så att ABS- systemet aktiveras.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan samordna manövreringen av bilen, uppmärksamhet och teckengivning utan kursavvikelse. Eleven skall våga accelerera efter sväng eller utfart så att bakomvarande fordon inte hindras, men helst inte överskrida 3000 varv och välja växlar så att man inte onödigtvis belastar miljön. Eleven skall också kunna anpassa gaspådraget så att

jämn hastighet hålls. Eleven skall kontrollera i speglarna med jämna mellanrum. Eleven skall kunna inta olika former av handlingsberedskap beroende på risker i olika situationer. Kunna skilja på när man bara behöver släppa gasen samt när man behöver vara beredd på bromsen och kanske till och med vara beredd på både broms och koppling. Dessutom skall eleven kunna nalkas en skymd korsning och gå ner i krypkörning för att slippa stanna om så är möjligt i skymda korsningar. Nu skall eleven våga göra hårda panikbromsningar till stillastående så att abs-systemet går in.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna manövrera och använda olika reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten

försämras eller kursen avviker,

‒ att kunna upptäcka och identifiera sådana situationer som kan utvecklas till en eller flera faror.

‒ att kunna göra snabba accelerationer och hårda inbromsningar från olika hastigheter. Genomförande

Läraren instruerar eleven och eleven utför övningarna självständigt. Vid behov demonstrerar läraren t ex. bromsningarna.

PVL moment 7.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 3, 4. 3 kap. 2§ punkt 3,6 Undervisningsplan teori lektion 3.

Material

PVL moment 7, första Körhäftet s.30-31, Körkortsboken s.120-131, 192-199. Lk s. 27-30

Plats

Områden som har använts vid tidigare övningar. Acceleration och hårda inbromsningar bör göras på en rak, lugn väg eller en öppen plan som är fri från trafik.villaområden Solbrinken, Vintergatan, Drottningsgatan, hantverkargatan även hård inbromsning.

ÖVNING NR 8

Körning på gator med mindre trafik

A. Avsökning/riskbedömning

B. Hastighetsanpassning

C. Passerande av gatukorsning rakt fram D. Sväng till höger i korsning

E. Sväng till vänster i korsning F. Väjningsregler

Syfte

Eleven skall genom sin körning visa förståelse för olika risker och regler samt ge prov på tidigare inövade moment.

Mål

Eleven skall kunna samordna tidigare inlärda moment i mer komplicerad miljö och dessutom kunna upptäcka korsningar, vägmärken och andra trafikanter. Eleven skall anpassa sin fart efter olika förhållanden utan att köra överdrivet långsamt och dessutom så miljövänligt som möjligt. Eleven skall också förstå och kunna använda de grundläggande väjningsreglerna.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven har lärt sig att göra fortlöpande kontroller på bakomvarande trafik. Eleven kan välja rätt placering med hänsyn till väg, trafik och siktförhållanden speciellt på små dubbelriktade gator. Eleven skall ha kontroll i inre respektive yttre spegeln innan teckengivning och placering. Kunna välja rätt hastighet efter situation utan att köra överdrivet långsamt men ändå så att det finns möjlighet att stanna inom överblickbar körbana och innan förutsägbara hinder. Alltså kunna köra med fantasi och lista ut vad som kan vara farligt och inta beredskap för detta. Eleven skall kunna tillämpa de regler som gäller vid möte speciellt vid hinder och vara beredd på andra trafikanters eventuella felbeteenden. Eleven skall kunna minska hastigheten och om så krävs hinna stanna samtidigt som bakomvarande trafik kontrolleras. Eleven skall hålla sådan hastighet att hon hinner kontrollera alla riktningar i korsningen minst 2 ggr, även färdriktningen, innan hon svänger ut i den. Eleven skall kunna köra igång utan dröjsmål när trafiken tillåter speciellt på huvudleder. Eleven skall kunna upptäcka korsningar och skilja på utfart och korsning med hjälp av t.ex. skyltar och trottoarkanter. Eleven skall kunna skilja på och använda de olika trafikreglerna som gäller i korsningar, samt kunna anpassa sig mellan högt och lågt tempo beroende på regler och tydligt visa sina egna avsikter

för tillämpning av väjningsregler. Eleven skall våga komma in som ett lamm och ut som ett lejon när hon har väjningsplikt. Eleven skall kunna ge tecken i god tid före sin manöver.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna samordna tidigare inlärda färdigheter i en lugn trafikmiljö, ‒ att kunna upptäcka vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter,

‒ att kunna anpassa farten till olika förhållanden, utan att köra överdriver långsamt.

‒ att kunna tillämpa de grundläggande placeringarna, samt ‒ att kunna tillämpa väjningsreglerna.

Genomförande

Läraren går igenom de olika trafikreglerna med hjälp av verktygslådan och genom att rita. Sedan får eleven genomföra övningarna med instruktion i lugnare områden där man blandar huvudleder med högerregel. Det enklaste är att börja träna rakt fram och högersväng i korsningarna. När detta fungerar självständigt går man igenom vänstersväng. Man skall också blanda in övriga inlärda moment som t.ex. start i uppförsbackar och vändningar som eleven får utföra självständigt.

PVL moment 8.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ Punkt 3,4. 3 kap. 2§ punkt 3,6. Undervisningsplan teori lektion 1, 2, 3.

Material

PVL moment 8, första Körhäftet s.32-39, Körkortsboken s.22-47. Lk s.33-59

Plats

Villaområden som inte är alltför hårt trafikerade och som har vägkorsningar i olika utformningar och storlekar. Centrum, villaområden Solbrinken, Vintergatan, Drottningsgatan, Hantverkargatan

ÖVNING NR 9

Körning på mindre landsväg A. Avsökning/ riskbedömning B. Hastighetsanpassning C. Kurvteknik/ placering

D. Väjningsregler

E. Järnvägskorsning

Syfte

Eleven skall få veta vikten av uppmärksamhet långt fram, placering och hastighetsanpassning till väg, trafik, sikt och samtidigt känna glädje över att köra bil. Eleven skall inpräntas respekt för järnvägskorsningar.

Mål

Eleven skall kunna samordna och använda tidigare inlärda färdigheter på mindre landsväg, samt läsa av trafikmiljön på ett riktigt sätt och anpassa hastighet och placering till sikt och övrig

trafik. Eleven skall veta vad som gäller vid järnvägskorsningar och veta hur man upptäcker, närmar sig och på ett säkert sätt passerar en järnvägskorsning.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan använda tresekundersregeln gentemot framförande trafik. Eleven kan söka av vägen långt fram och anpassa hastigheten så att hon kan möta andra trafikanter på ett säkert sätt och med en hastighet som gör mötet säkert speciellt på smala landsvägar att sänka hastigheten och placera sig längst till höger i smala kurvor med skymd sikt. Eleven skall kunna bedöma kurvornas tvärhet så att hon kan placera bilen efter sikt och kunna bedöma när det är tillräckligt säkert att gena genom kurvan. Eleven skall våga stödja bilen med lagom gas i svängen. Eleven kan välja rätt hastighet så att mötet sker på lämpligast plats. Eleven skall kunna upptäcka en järnvägskorsning och anpassa hastigheten och växel efter sikt så att hon passerar på säkraste sättet. Eleven skall alltid se sig för i en sådan korsning oavsett vilka säkerhetsanordningar som finns så att hon kan lämna fri väg åt tåg.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna samordna och tillämpa tidigare inlärda färdigheter på mindre landsväg, och därvid på

ett riktigt sätt kunna anpassa hastighet och placering till sikt, väglag och övrig trafik. ‒ att på ett riktigt sätt kunna avläsa trafikmiljön.

‒ att kunna de bestämmelser sin gäller vid järnvägskorsning, samt

‒ att kunna hur man upptäcker, närmar sig och på ett säkert sätt passerar en järnväg.

Genomförande

Med hjälp av verktygslådan går lärare och elev igenom vilka skyltar och regler som gäller för övningen. Sedan får eleven en instruerad runda där hon får pröva på övningarna de gått igenom. Vid behov kan läraren demonstrera och även använda berättande körning för övningar som kan verka svårare som t ex. kurvtekniken. Eleven utför momentet tills övningarna är självständiga.

PVL moment 9.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 11-12,. 3 kap, 2 § punkt 1-9 Undervisningsplan teori lektion 5.

Material:

PVL moment 9, första Körhäftet s.40-45, körkortsboken s.98-103. Lk s.49-45

Plats

Mindre smala krokiga vägar med omväxlande grus och asfalt, 70 väg, vägavsnittet ska innehålla mötesplatser och järnvägsövergångar till exempel i Vanskiva på Rättelövsvägen mot Hästveda. Åsvägen, Attarp och Gulastorp. Samt köra in på väg 117 till Vanskiva in på väg till Hässleholms Miljö AB mot Finja .

ÖVNING NR 10

Körning på gator med mer trafik A. Avsökning/ riskbedömning B. Hastighetsanpassning

C. Högerregeln

D. Trafiksignal

E. Enkelriktad gata

F. Cirkulationsplats

G. Körfält/ körfältsbyte H. Vändning/ parkering

Syfte

Göra eleven medveten om vad god uppmärksamhet, rätt placering och hastighetsanpassning betyder för trafiksäkerheten och miljön. Att veta vilka riskerna är vid vändning och parkering.

Mål

Eleven skall i stadsmiljö kunna placera bilen rätt före, mellan och efter en korsning samt kunna anpassa farten till övrig trafik och använda de regler som gäller i en korsning och tydligt visa sin avsikt att följa dem. Eleven skall hålla rätt avstånd till framförvarande och intilliggande trafik, samt byta körfält på ett trafiksäkert sätt. Hon skall kunna manövrera bilen vid vändning och parkering.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan hålla rätt avstånd från bilar som stannats på vägen så att dörrarna kan öppnas utan att det blir ett tillbud. Eleven skall kunna komma tillbaka till höger sida vägen igen vid korsning och tydligt visa sin avsikt att hålla på de trafikregler som gäller i korsningen. Vid högersväng i korsning skall eleven kunna placera sitt fordon så nära höger kant av

körbanan som är lämpligt och kunna hålla svängen så snäv som möjligt och inte utgöra hinder i korsningen. Eleven skall lämna cyklister och gående företräde som hon korsar, samt välja placering för fortsatt färd. Vid vänstersväng skall eleven kunna placera bilen så nära vägens mitt som är lämpligt eller välja vänster körfält om det finns fler. Eleven skall kunna väja för mötande trafik och stanna så att hon inte utgör hinder i vägkorsningen. Hon skall kunna släppa före mötande trafik, samt gående och cyklister. Eleven skall vid körning vid trafikljus veta vilka trafikanter som har grönt samtidigt med oss och använda de väjningsregler som gäller vid sväng. Eleven skall kunna avgöra om en gata är enkelriktad och placera bilen på vänster sida gatan vid vänstersväng i korsning. I cirkulationsplats skall eleven ta ner farten i god tid för att hitta en lucka att köra in i och försöka slippa stanna. Hon skall placera sig rätt och vara tydlig med tecken när man lämnar cirkulationsplatsen till ledning för de som vill köra in. Vid vänstersväng skall eleven köra in i körfältet närmast rondellen och kunna se sig för och blinka när hon byter körfält för att kunna lämna cirkulationsplatsen samt vara uppmärksam på oskyddade trafikanter varje gång man kör in i och ur en cirkulationsplats. Eleven skall kunna välja rätt körfält för olika färdriktningar när det finns fler att välja mellan. Eleven skall också kunna tolka och förstå skyltar mot olika mål och kunna genomföra

säkra körfältsbyten med kontroll i både speglar och döda vinkeln. Hon skall också veta när omkörning på höger sida är tillåtet.

Därefter skall hon våga accelerera in i det nya körfältet om möjligt. Eleven skall kunna välja var och hur hon kan vända om det behövs. Hon skall också kunna välja lämpligaste parkering.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna uppmärksamma övrig trafik i stadsmiljö och anpassa farten till rådande förhållanden, ‒ att kunna placera bilen rätt före, i, efter och mellan gatukorsningar samt tillämpa de väjningsregler som gäller i korsningarna och tydligt visa sin avsikt att följa dem,

‒ att kunna hålla rätt avstånd till framförvarande och intilliggande trafik, på ett säkert sätt kunna byta körfält samt veta när omkörning på höger sida är tillåtet.

‒ att kunna tillämpa reglerna för vändning, stannande och parkering.

Genomförande

Läraren går först igenom placeringar med hjälp av verktygslådan. Sedan

Får eleven en instruerad runda på mer trafikerade gator. Läraren ökar svårighetsgraden allt eftersom eleven blir säkrare. Vid behov kan läraren demonstrera övningarna som t ex. vänstersväng i cirkulationsplats. När eleven självständigt tillämpar regler och placeringar, får denne lära sig att följa skyltar mot mål. I början kan det vara bra med berättande körning. Eleven får lära sig att vända vid behov och även kunna parkera självständigt.

PVL moment 10.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 3,5. 3 kap. 2§ punkt 1-9 Undervisningsplan teori lektion 3, 4.

Material

PVL moment 10, Körhäftet B s. 4-35. Körkortsboken s. 101-128. Lk s.48-73

Plats

Områden med vägkorsningar och cirkulationsplatser i olika utformningar, enkelriktade gator och storlekar. Trafiken ska vara mer intensiv än tidigare så att väjningsreglerna kan tillämpas. Det ska finnas gator med både ett och flera körfält i färdriktningen. Dessutom bör det finnas gator som korsas av gång och cykelbanor, t.ex. Hässleholms centrum.

ÖVNING NR 11

Landsväg

A. Avsökning/ riskbedömning B. Hastighetsanpassning C. Placering

D. Påfart/ avfart

E. Omkörning

F. Vändning/ parkering

Syfte

Att eleven skall bli ännu mer medveten om risker i trafikmiljön och medtrafikanters brister. Samtidigt måste eleven få känna körglädje.

Mål

Eleven skall kunna köra på landsväg av varierande typ i olika hastigheter, göra av- och påfarter samt omkörningar. Eleven skall kunna utföra

vändning och parkering och redogöra för de risker som finns vid körning på landsväg.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan hålla säkert avstånd till framförvarande med hänsyn till väder och väglag och hastighet. Hon skall kunna uppmärksamma framförvarande fordons avsikter sant anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons avsikter samt anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons behov av svängningsutrymmen. Eleven skall kunna ge tecken i god tid före sväng i korsning och ha kontrollerat trafiken bak innan. Sedan skall hon placera bilen så långt åt höger som är lämpligt och kunna använda vägrenen vid högersväng. Anpassa farten och växeln efter trafik och svängens tvärhetsgrad så att man kommer in säkert på den nya vägens högra

körbana. Vid vänstersväng skall eleven kunna avgöra om det är tillräckligt säkert att genomföra med hänsyn till bakomvarande trafik. Är det för mycket trafik skall hon kunna genomföra alternativ istället för vänstersväng. Är det lugnt skall hon kunna blinka i god tid och placera bilen så nära mitten som är lämpligt för att om möjligt lämna utrymme för förbikörning på höger sida. Eleven skall kunna lämna mötande företräde utan att bli stående för länge och köra in på höger körbana på den nya vägen. När eleven kör påfart ut på en större väg med högre hastighet skall hon titta i alla riktningar i korsningen minst 2 gånger även vid högersväng och vara medveten om att det kan finnas stor chans att den korsande trafiken gör omkörningar och kan finnas i färdriktningen. Hon skall komma upp i fart snabbt när hon kör ut så att bakomvarande trafik inte störs. Eleven skall kunna göra säkra omkörningar av långsammare trafikanter och före omkörning placera bilen så att bästa siktsträcka erhålls.

Eleven skall kunna genomföra omkörningen med acceleration, eller som flygande omkörning, och avslutas omkörning på säkert sätt utan att gå in för snävt. Eleven skall kunna avbryta omkörningen om förutsättningarna förändras. Eleven skall känna till var och när det är lämpligt att vända eller parkera på en landsväg. Hon skall veta hur hon med rätt avsökning lättare kan upptäcka vilda djur vid sidan av vägen.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna köra på landsväg av varierande typ i olika hastigheter,

‒ att kunna göra av- och påfarter samt omkörningar. ‒ att kunna utföra vändningar och parkeringar samt redogöra för de speciella risker som är förenade med körning på landsväg.

Genomförande

Först går läraren igenom de risker som förekommer på landsväg med

hjälp av verktygslådan. Sedan instrueras eleven under körning. Läraren ger först högersvängar sedan vänstersvängar samt omkörningar om tillfälle ges. Eleven får träna tills hon klarar övningen självständigt.

PVL moment 11.

Hänvisning

Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1,3,8,11-13. punkt 3,5

3 kap. 2§ punkt 2-9. Undervisningsplan teori lektion 5, 7.

Material

PVL moment 11, Körhäftet 3 s. 4-35. Körkortsboken s. 75-105. Lk s.129-152

Plats

Varierande landsvägar, både asfalt och grus. väg 117, 21, 23, 24.Kring Hässleholm.

ÖVNING NR 12

Motorväg

A. Avsökning/ riskbedömning B. Hastighetsanpassning C. Motorväg

Syfte

Att göra eleven medveten om riskerna vid körning på motorväg och motortrafikled, bl. a den kraftigt ökade olycksfrekvensen vid .

Mål

Eleven skall kunna utföra på- och avfart samt tillämpa de särskilda regler som gäller på motorväg och motortrafikled.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan välja rätt hastighet vid påfart med hänsyn till trafikrytmen på motorvägen. Hon skall ge tecken tidigt och söka av både framåt och bakåt och kunna avgöra om

det är en påfart eller om det blir ett eget körfält. Eleven skall välja höger körfält för körning på motorväg och det vänstra vid omkörning om hastigheten överstiger 70 km/h. Eleven skall hålla rätt avstånd till framförvarande (tresekundersregeln eller tomregeln 70 km/70 m och 90 km/90 m). Eleven skall använda backspeglarna ofta, gärna var 10:e sekunder. Hon skall upptäcka fordon som

håller lägre hastighet i god tid så att hon kan planera en omkörning utan att behöva tappa tempo. Eleven skall hålla ordentligt avstånd i sidled under omkörning och inte gå tillbaka till höger körfältet förrän det omkörda fordonet syns i den inre backspegeln. Eleven skall kunna köra av motorvägen och upptäcka avfarterna i god tid samt ge tecken tidigt före avfart. Hon skall inte sakta in förrän bilen kommit ut på avfartssträckan. Eleven skall ha god uppsikt bakåt vid inbromsningen och hinna växla ner före eventuella kurvor och korsningar på avfarten samt använda hastighetsmätaren så att hon inte riskerar fartblindhet. Eleven skall kunna vända med hjälp av de trafikplatser som finns i anslutning till dessa vägar.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: ‒ att kunna utföra på- och avfart samt,

‒ kunna tillämpa de särskilda regler som gäller på motorväg och motortrafikled.

Genomförande

Först går läraren igenom risker och mål med hjälp av verktygslådan. Sedan får eleven pröva med hjälp av instruktioner från läraren, och vid behov demonstrerar läraren övningen.

Eleven tränar tills hon klarar det självständigt. PVL moment 12.

Hänvisning

Kursplan B: 3 kap. 2§ Punkt 1-9 Undervisningsplan teori lektion 5.

Material

PVL moment 12, Körhäftet 3 s. 19-21. Kkb 106-111. Lk s.153-156

Plats

Motortrafikled med varierande hastigheter. Landsvägar och motortrafikled i Hässleholm. väg 21 ÖVNING NR 13

Mörker

A. Avsökning/ riskbedömning B. Hastighetsanpassning C. Mörkerdemonstration

D. Möte

E. Omkörning

F. Parkering

G. Nedsatt sikt

Syfte

Att öka elevens förståelse för de speciella risker som föreligger vid körning i mörker.

Mål

Eleven skall kunna köra i mörker samt få kunskap om de särskilda regler som är förenade med mörkerkörning och kunna stanna och parkera säkert.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när

Eleven kan välja rätt belysning efter mörker samt växla mellan hel och halvljus vid möte av fordon. Växlingen av ljus skall ske så att den mötande inte riskerar att bli bländad. Eleven skall kunna välja rätt hastighet med hänsyn till den nya siktsträckan och slå på helljuset igen vid mötesögonblicket samt hålla blicken riktad mot höger kant under mötet och vara beredd på uppdykande hinder. Eleven skall placera fordonet mitt emellan mittlinjen och kantlinjen för större säkerhet. Eleven skall veta att man bländar av då man hunnit ikapp mötande fordon när belysningen når reflexerna bak, så man inte bländar i speglarna. Eleven skall kunna köra om i mörker och kunna ta hjälp av reflexer för att veta hur vägens sträckning går och när det är lämpligt att utföra omkörning. Hon skall kunna ta hjälp av framförvarandes ljuskägla. Eleven skall slå på helljuset igen när hon kommit upp jämsides med det andra fordonet vid omkörningen och gå tillbaka in på höger sida när den bakomvarande syns i inre backspegeln så att omkörningen inte blir för snäv. Eleven skall känna till att man kan ta hjälp av mötande ljus vid kurvor och backkrön om man snabbt bländar av så att man lättare upptäcker mötande och siluetten på eventuella gående.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att kunna köra i mörker.

‒ att ha kunskap om de särskilda risker som är förenade med mörkerkörning, ‒ att kunna välja säker plats för stannande och parkering.

Genomförande

Eleven får vid demonstration uppleva olika siktsträckor vid mörker. Eleven får med hjälp av instruktion utföra en körning med ljusbehandling i mörker. Eleven tränar tills man kan det självständigt.

PVL moment 13.

Hänvisning

Kursplan B: 3 kap. 2§ punkt 1-9, 4 kap. 2§ punkt 1-3 Undervisningsplan teori lektion 6.

Material

PVL moment 13, reflexer, Körhäftet 3 s. 22-27. Kkb s. 149-163, Lk s.157-166

Plats

Lång, mörk raksträcka för mörker demonstration. Övriga övningar kan göras på varierande vägar/ gator som saknar gatubelysning och varierande vägar i Hässleholm kommun Krind Vanskiva tex. vägen till Avfallsanläggningen utanför Hässleholm.

ÖVNING NR 14

Halt väglag

A. Trafikövningsplats AB Motorbanan Ring Knutstorp B. Väg

Syfte

Att öka elevens riskmedvetande så att ingen olycka uppstår vid halt väglag.

Mål

Eleven skall kunna välja rätt hastighet och placering med hänsyn till väggrepp och andra fordon och bilens däckutrustning. Eleven skall även bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror. Stor vikt skall läggas vid att läsa av vägen så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan utföra igångsättning och acceleration på halt underlag och anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn. Känna igen och kunna använda rätt teknik för att häva sladd vid bromsning på halt underlag. Välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp, spårval, trafik och vägbredd. Eleven skall också vara bredd på andra trafikanters svårighet att kunna stanna vid halka och vara bredd på att kanske få stanna själv även om inte lagen kräver det vid t ex. körning på huvudled som ju oftast är skottade långt innan smågatorna är det.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: ‒ att kunna välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp,

trafik och bilens däckutrustning.

‒ att kunna välja placering med hänsyn till andra fordon, väggrepp och vattenfyllda slitspår.

‒ att bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror, samt

‒ att kunna lägga stor vikt vid att läsa av vägen, så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Genomförande

Övningarna genomförs med speciellt utbildade instruktörer ute på en halkbana vid Olofström halkbana. När tillfälle ges vintertid kan eleven få prova att göra en hastig inbromsning på lugn gata eller parkering för att känna om underlaget är halt, och vad som då sker med bilen.

PVL moment 14.

Hänvisning

Kursplan B: Kap. 2, 2§ punkt 1 strecksats 1, 5, 8-13. Punkt 4,5. Kap. 3 2§ punkt 5, 7-9. Kap. 4 2§ punkt 4.

Undervisningsplan teori lektion 5+6.

Material

Körkortsboken s. 165-177, Lk s, 167-174. Körhäftet 3. 28-31. PVL moment 14 samt informationsblad från Stora Holm.

Plats

Olofströms Trafikövningsplats

När tillfälle ges även på lugna gator eller parkeringar utan trafik. Halka kan ju som bekant uppkomma under alla årstider.

ÖVNING NR 15

Stadstrafik

A. Tillämpning

B. Utbildningskontroll

Syfte

Att eleven skall få känna sig som fullvärdig bilförare i trafiken samt köra miljöanpassat.

Mål

Eleven skall självständigt kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i tät och intensiv trafik och kunna följa anvisningar, köra mot mål samt lösa givna vändnings- och parkeringsuppgifter. Målet skall också vara att eleven med sitt körsätt skall minska koldioxidutsläppen som belastar miljön. Särskilt stor betydelse skall läggas vid elevens förmåga att anpassa sin hastighet till risker och att upptäcka dolda faror samt förmåga att samspela med övrig trafik.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven självständigt kan köra defensivt och planera/inta bromsberedskap med hänsyn till andra trafikanters eventuella felbeteenden, plötsligt uppdykande faror, egen erfarenhet

och rutin samt trafikregler. Eleven skall visa gott omdöme och medverka till att olyckor förebyggs genom att samspela med andra trafikanter. Hon skall kunna köra mot olika mål och om hon kommer fel skall hon kunna vända på ett riktigt sätt utan att störa övrig trafik. Hon skall även kunna parkera bilen på alla godtagbara rätt.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att självständigt kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i tät och intensiv trafik.

‒ att kunna följa anvisningar, köra mot mål samt lösa givna vändnings- och parkeringsuppgifter.

‒ att med sitt körsätt minska koldioxidutsläppen som belastar miljön.

‒ att kunna lägga stor vikt vid hastighetsanpassning, dolda faror och förmågan att samspela med övrig trafik.

Genomförande

Läraren ger eleven vägbeskrivningar i områden med varierande stadstrafik Eleven skall nu självständigt utföra sin körning, kunna följa skyltar mot mål och vid felkörning kunna vända bilen och komma tillbaka till rätt väg igen. Eleven får också parkera självständigt. I början kan man använda berättande körning från elevens sida. Självvärdering (Målet är uppnått när) eleven kan hantera trafiksituationer självständigt samt samspela med övriga trafikanter.

PVL moment 15.

Hänvisning

Kursplan B: kap. 2 2§ punkt 1 strecksats 12, punkt 3. Kap.3 2§ punkt 1-9 Kap. 4 2§ punkt 1.

Material

PVL moment 15, Körhäftet B, s. 36-38.

Plats

Områden med tät trafik, t ex. centrala stadsdelen, därefter ges

möjlighet att följa anvisningar, göra vändningar och välja olika typer av parkering. T ex. Centrala Hässleholm.

ÖVNING NR 16

Landsväg

A. Tillämpning

B. Utbildningskontroll

Syfte

Att lärare och elev skall få bekräftat att eleven utan störningar gentemot medtrafikanter och lagbestämmelser självständigt och trafiksäkert kan köra på ett miljöanpassat sätt.

Mål

Eleven skall under realistiska förhållanden kunna köra mot mål och då kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i varierande trafikmiljöer på landsväg. Målet skall också vara att eleven med sitt körsätt minskar koloxidutsläppet.

Teori och färdighet

Målet är uppnått när: Eleven kan upptäcka och identifiera och förutse förrädiska situationer på landsväg hon skall på ett säkert sätt kunna göra av- och påfarter på högfartsvägar samt samspela med övrig trafik, speciellt bakomvarande vid korsning och omkörningar. Eleven skall veta när en vänstersväng blir för riskfylld och kunna åka och vända på första lämpliga ställe, eller hitta ett ställe före korsningen så att hon kan tömma av trafiken för att minska riskerna. Eleven skall kunna användas sig av ett miljöanpassat körsätt.

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven kan

• Bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:

‒ att under realistiska förhållanden, kunna köra mot mål och därvid kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i varierande trafikmiljöer på landsväg.

‒ att med sitt körsätt minska koldioxidutsläppen.

Genomförande

Eleven skall självständigt med hjälp av lärarens vägbeskrivning köra på landsvägar av varierande typ och hastighet och kunna planera och samarbeta efter övrig trafik.

PVL moment 16.

Hänvisning

Kursplan B: kap 2 2§ punkt 3, 4. kap. 3 2§ punkt 1-9.

Material

PVL moment 16, körhäftet 3, s.32-38 kkb s.253-285, Lk s. 111,131-136, 144, 175-187

Plats

Landsväg med varierande svårighetsgrad, övningen ska göras så naturlig som möjligt. Hässleholms kommun med omnejd.

Utförd och fastställt av utbildningsledaren/M.Jesin

Mala Trafikskola, Hässleholm 

MER INFO